Jeśli masz pytania dotyczące zmiany taryf, zmiany danych teleadresowych lub chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o naszych produktach i usługach, sprawdź poniższe odpowiedzi. Zebraliśmy dla Ciebie najczęściej zadawane pytania.

1W jakim celu wykonywany jest audyt energetyczny?
Audyt ma na celu zweryfikowanie, oraz odpowiednie dopasowanie parametrów technicznych takich jak: taryfa , moc umowna, moc bierna, które znajdują się na fakturze danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
2Czy audyt jest wykonywany odpłatnie?
Audyt jest bezpłatny. Jeżeli przedstawiciel wykaże, że dany parametr techniczny jest niepoprawnie dopasowany, wówczas może zaproponować rozwiązanie, które zniweluje złe dopasowanie do specyfiki funkcjonowania firmy klienta. Takie rozwiązanie w niektórych przypadkach może być odpłatne np. kompensacja mocy biernej, ale finalnie spowoduje korzyść finansową dla klienta. To klient decyduje, czy godzi się na zaproponowane rozwiązanie.
3Kim jest dystrybutor energii elektrycznej?
Dystrybutor energii, inaczej Operator Systemu Dystrybucyjnego, to instytucja, która jest odpowiedzialna za infrastrukturę przesyłową na swoim terenie. W jej skład wchodzą m.in. linie przesyłowe, urządzenia pomiarowe, stacje transformatorowe. Na danym obszarze wszystkich odbiorców obsługuje jeden dystrybutor. Odbiorcy energii nie mogą zmienić dystrybutora.
4Wystąpiła awaria - do kogo dzwonić po zmianie sprzedawcy?
Za usterki w sieci energetycznej odpowiada właściwy dla danego rejonu Operator Systemu Dystrybucyjnego. W przypadku awarii skontaktuj się zatem z pogotowiem energetycznym pod numerem 991.
5Kto dokonuje odczytów licznika?
Zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne, odczytów urządzeń pomiarowych dokonuje uprawniony przedstawiciel Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który następnie udostępnia sprzedawcy energii elektrycznej dane pomiarowe na Platformie Wymiany Informacji. Dopiero w oparciu o te dane Sprzedawca wystawia faktury rozliczeniowe za rzeczywiste zużytą energię elektryczną.
6Kim jest sprzedawca energii elektrycznej?
Sprzedawca (dostawca) to pośrednik, który korzysta z infrastruktury dystrybutora (czyli z linii przesyłowych, urządzeń pomiarowych itp.) i odpowiada za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy.
7Jak długo trwa proces zmiany sprzedawcy energii?
Proces zmiany sprzedawcy energii zależy od długości okresu wypowiedzenia, który zawarty jest na dotychczasowej umowie klienta o sprzedaż energii. Zazwyczaj zmiana nie powinna trwać dłużej niż 30 dni.
8Kto może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?
Sprzedawcę energii elektrycznej może zmienić każdy, zarówno osoba nieprowadząca działalności gospodarczej jak i firma.

Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy upewnić się do kiedy masz podpisaną umowę z obecnym sprzedawcą prądu i poinformuj o tym naszego doradcę.
9Jakie rachunki otrzymam po zmianie sprzedawcy energii elektrycznej?
Otrzymasz dwie oddzielne faktury. Jedną od Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dostawcy prądu) z opłatą za dostarczenie energii oraz fakturę od sprzedawcy z opłatą za sprzedaż energii.
10Jak umówić się z doradcą na podpisanie umowy?
Szczegółowe informacje o najlepszej ofercie możesz uzyskać pod jednym z numerów telefonów widniejących w zakładce „kontakt” lub wysyłając zgłoszenie z formularza.

W ciągu 48 godzin skontaktuje się z Tobą doradca, z którym telefonicznie ustalisz warunki nowej umowy, a następnie otrzymasz pocztą kurierską umowę do podpisu.

Po otrzymaniu podpisanej przez Ciebie umowy i stosownego pełnomocnictwa, które umożliwi nam działanie w Twoim imieniu, całą resztę formalności załatwimy za Ciebie.
11Ile trwa zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?
Termin zmiany sprzedawcy zależy od okresu wypowiedzenia i zobowiązania lojalnościowego, które wiążą Cię z obecnym sprzedawcą.

Uwzględniając powyższe, Twoją aktualną umowę na sprzedaż energii wypowiemy z końcem wskazanego przez Ciebie okresu obowiązywania umowy zawartej z obecnym sprzedawcą.

W przypadku umowy podpisanej na czas nieokreślony, zmiany sprzedawcy energii dokonamy nie dłużej niż w ciągu 3 miesięcy.
12Dlaczego zmiana sprzedawcy energii elektrycznej się opłaca?
Doświadczenie w handlu energią pozwala nam negocjować dla klienta, stawki energii u konkurencyjnych sprzedawców energii.
13Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest płatna?
Za sam proces zmiany sprzedawcy nie jest pobierana opłata.
14Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej będzie skutkować przerwą w dostawie prądu?
Zmiana sprzedawcy nie ma żadnego wpływu na dostawy energii do odbiorcy, ponieważ zmienia się wyłącznie podmiot rozliczający zużycie energii. Dystrybutor, odpowiedzialny za dystrybucję energii, jest z urzędu przypisany do danego regionu i przy zmianie sprzedawcy energii nie ulega zmianie.
15Czy podczas zmiany sprzedawcy energii elektrycznej mogę zmienić grupę taryfową?
Do umowy na sprzedaż energii elektrycznej możesz dołączyć wniosek o zmianę taryfy i mocy umownej. Wniosek ten wraz z wnioskiem o zmianę sprzedawcy zostanie przekazany do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Pamiętaj, że decyzję o warunkach zmiany taryfy podejmuje OSD, nie zaś sprzedawca energii.
16Czy i na jakich warunkach mogę zmienić grupę taryfową?
Warunki zmiany grupy taryfowej określa Twój Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Jeżeli planujesz zmianę grupy taryfowej, możesz z wnioskiem o zmianę zwrócić się bezpośrednio do OSD, lub naszego przedstawiciela.

Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego formularza, będziemy mogli dokonać w Twoim imieniu zmiany grupy taryfowej. Zaznaczamy, że bezpłatna zmiana grupy taryfowej przysługuje raz na 12 miesięcy.

Jeżeli zmieniłeś już grupę taryfową w OSD, poinformuj nas koniecznie o zaistniałej sytuacji, aby dokonać stosownych zmian w umowie na sprzedaż energii.

Przypominamy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy, Odbiorca zobowiązuje się powiadomić Sprzedawcę o w/w zmianie w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia pod rygorem uchylenia się Sprzedawcy od negatywnych skutków jakie może to wywołać.

Jeśli dokonałeś zmiany na grupę taryfową, dla której nie masz określonej ceny w obowiązującej umowie, przedstawimy Ci nowy cennik odzwierciedlający właściwą grupę taryfową.
17Jak przepisać licznik na nowego odbiorcę energii?
W celu przepisania umowy na sprzedaż energii na nowego najemcę lokalu, należy dokonać cesji umowy. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości spisz również protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący stanu licznika i dołącz go do dyspozycji przepisania umowy.
18Dane firmy uległy zmianie, jakie dokumenty dostarczyć, aby dokonać zmiany w umowie?
Prześlij do nas dyspozycję aktualizacji danych drogą elektroniczną, bądź listem wraz z dokumentami potwierdzającymi zmianę. Jeżeli jednak zmienione dane dostępne są już w rejestrach CEIDG, KRS, na stronie GUS-u, aby zaktualizować dane w umowie, wystarczy złożyć do nas dyspozycję drogą elektroniczną.