POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1), (dalej „RODO”) jako Zleceniodawca informuję, że:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest MEG Simple Solutions Sp z o.o. posiadająca numer KRS 0000764038, NIP 5311703947 REGON 382118932
  2. Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: MEG Simple Solutions Sp z o.o., ul. Zakroczymska 24, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, e-mail: biuro@megss.pl
  3. Dane będą przetwarzane przez Administratora w ograniczonym zakresie, obejmującym dane osobowe przekazane do zawarcia i realizacji umowy. Pani/Pana personalia będą przetwarzane w celu i na potrzeby niezbędne do realizacji i rozliczenia Ramowej Umowy Współpracy Partnerskiej, jak również w celu kontaktu. Dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami u. o. d. o. oraz RODO.
  4. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji postanowień niniejszej umowy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W celu dokonania rozliczeń podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
  6. Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich. W związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania czy też prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
  7. Odbiorcami danych osobowych mogą być Dostawcy, współpracownicy, podmioty współpracujące z Administratorem w celu realizacji umowy, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, IT, księgowości, finansów, badania satysfakcji, jak również podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji umowy oraz po zakończeniu jej trwania, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niniejszej umowy.
  9. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szybki kontakt!
+
Wyślij!